Wine pairing for Tomato Almond Pesto with Spaghetti