Wine pairing for Salmon with Cilantro Almond Pesto